English Logo firmy AlphaBio EcoService, s.r.o
Zalozka
Profil společnosti
Reference
Technologie, Produkty
Služby
Kontakt
AlphaBio EcoService, s.r.o.
Vlastina 23,161 00 Praha 6
tel. +420-2-96 40 08 03, fax. +420-2-33 31 30 86
E-mail: Praha - abes@wo.cz Ostrava - suk.abes@worldonline.cz


Profil společnosti

Zalozka

AlphaBio EcoService, s.r.o. je ekologicko-inženýrskou a realizační firmou nabízející komplexní služby v různých oblastech revitalizace a ochrany životního prostředí, která ve své činnosti využívá pokrokové postupy a technologie.

AlphaBio EcoService, s.r.o. je nositelem licenčních práv na používání špičkových biologických materiálů ALPHA a know-how biotechnologií ALPHA MICROX, které vyvinula a produkuje firma Alpha Environmental, Inc., U.S.A. a biotechnologií Eco Safe, které vyvinula a dodává firma Bio - Industries, Ltd., Dublin, Irská republika. Používání biologických materiálů ALPHA v České republice bylo schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

AlphaBio EcoService, s.r.o. je členem otevřeného a stále se rozšiřujícího systému Alpha Environmental Biosystems Group, sdružujícího v současné době přes 100 firem řady zemí světa, které používají materiály ALPHA a know-how biotechnologií ALPHA MICROX k ozdravování životního prostředí. Vzájemný transfer informací a zkušeností mezi členy tohoto systému umožňuje neustálé zkvalitňování poskytovaných ekologických služeb, rozšiřování spektra řešených problémů a typů bioremediačních aplikací.

Reference

Zalozka

Sanace odpadů kategorie Z, N metodou "on-site"
Sanační práce metodou "in-situ"
Čištění odpadních a povrchových vod
Využití biotechnologie Alpha Microx v živočišné výrobě

Sanace odpadů kategorie Z, N metodou "on-site"

Od roku 1991 řešila naše firma řadu projektů sanace průmyslových odpadů kontaminovaných ropnými a jinými organickými látkami metodou "on-site" s využitím biotechnologie Alpha Microx. Sanační práce byly realizovány v areálech producentů odpadů nebo na vyhrazených speciálních dekontaminačních plochách.

Jednalo se například o tyto projekty:
Letiště Brno - Tuřany (zemina kontaminovaná leteckým petrolejem)
Kovošrot Olomouc (zemina kontaminovaná různými oleji)
Letiště Nesvačily (zemina kontaminovaná leteckým petrolejem)
Automotoklub Příbram (zemina kontaminovaná motorovou naftou a upotřebenými oleji)
Rakona Rakovník - Procter and Gamble (tekutý odpad s vysokým obsahem tenzidů)
ČSAD Plzeň (lapolové kaly s obsahem ropných látek)
ČSAD Jihlava (lapolové kaly s obsahem ropných látek)

Běžné vstupní a výstupní parametry sanačních prací:
Vstupní koncentrace NEL ....................................... 4000 - 200000 mg/kg sušiny
Zbytkové koncentrace NEL .................................... do 500 mg/kg sušiny
Doba trvání sanačních prací .................................... 2 - 14 měsíců
Náklady na sanaci 1 tuny pevného odpadu .............. od 400,- Kč/t do 2800 Kč/t
(v závislosti na koncentraci kontaminantu a množství a charakteru odpadu)

Firma AlphaBio EcoService, s.r.o. zajišťuje technologický provoz biodekontaminačních středisek v Plzni, Kyšicích (okr. Kladno), Lomnici nad Popelkou, Loukově (okr. Kroměříž) a v Horním Benešově (okr. Bruntál).

Sanační práce metodou "in-situ"

ČSAD, a.s. Jihlava
Kontaminace zemin a podzemních vod motorovou naftou (unik cca 30.000 l motorové nafty v horninovém podloží). Sanace podzemních vod metodou "in-situ" s využitím různých sanačních metod a biotechnologie Alpha Microx R-T.

Zahájení sanačních prací: 1993
Ukončení sanačních prací: srpen 1994
(dosažení limitů stanovených referátem ŽP OÚ Jihlava)

Městský úřad Telč
Sanace kontaminovaných povrchových vod v průtočném systému při revitalizaci (odbahnění) Staroměstského rybníka v Telči.

Celkový objem čištěných vod: ........................ cca 350.000 m3
Vstupní koncentrace NEL ve vodě: ................. 1,09 - 1,34 mg/l
Výstupní koncentrace NEL: ............................ < 0,05 mg/l
Doba realizace: .............................................. 10.8.1993 - 4.10.1994
Náklady na sanaci 1m3 vody: ......................... 1,22 Kč

Čištění odpadních vod

ČOV VETAS, s.r.o., Chotýčany (čistírna odp. vod veterinárního asanačního ústavu)
Intenzifikace činnosti ČOV úpravou technologických režimů a aplikací biotechnologie Alpha Microx. Doba realizace od podpisu smlouvy je 2 měsíce, uvedení do provozu 12/1992.

Výslednost intenzifikačních opatření:
UkazatelPrůměrné vypouštěné znečištění (t/rok) před intenzifikacíPrůměrné vypouštěné znečištění (t/rok) po intenzifikaciZměna (%)
BSK55,730,8485,3
CHSK16,134,3073,3
NL6,391,3079,7
N-NH4+16,461,9788,0

Úspory zákazníka za vypouštění do toku: ................ 319.000 Kč/rok
Úspory dosažené snížením spotřeby el. energie: ...... 221.904 Kč/rok
Zápach v prostředí ČOV: ........................................ trvale odstraněn
Návratnost vynaložených investičních prostředků: .... 3,6 roku

ČOV Benešov u Prahy (čistírna komunálních odpadních vod)
Intenzifikace činnosti ČOV úpravou technologických režimů a aplikací biotechnologie Alpha Microx. Doba realizace od podpisu smlouvy 3 měsíce, uvedení do provozu 03/1991.

Výslednost intenzifikačních opatření:
UkazatelPrůměrné vypouštěné znečištění (t/rok) před intenzifikacíPrůměrné vypouštěné znečištění (t/rok) po intenzifikaciZměna (%)
BSK5282,540,885,6
CHSK644,6187,271,0
NL253,654,078,7

Úspory zákazníka za vypouštění znečištění do toku: .... 2.600.000 Kč/rok
Snížení absolutní spotřeby elektrické energie: .............. 740.000 kWh/rok
Snížení spotřeby el. energie na vyčištění 1m3 vod: ........ 39 %
Zápach z prostředí ČOV: ............................................ trvale odstraněn
Následky nárazového látkového zatížení: ..................... minimalizovány
Návratnost vynaložených investičních prostředků: ........ cca 5 měsíců
Kvalita vod z ČOV Benešov vyhovuje požadavkům na kvalitu vypouštěných odpadních vod po roce 2004 (dle nař. vl. ČR č 171/1992 Sb.)

Využití biotechnologie Alpha Microx v živočišné výrobě

Velkochov slepic Mydlářka, a.s. Benešov
Při použití biokatalyzátoru ALPHA ve velkochovu slepic bylo dosaženo těchto výsledků: průměrný snáška vajec se zvýšila o 6 %, úhyn slepic se snížil, doba rekonvalescence při výskytu virózy se výrazně snížila, přičemž byl zaznamenán nižší negativní dopad na užitkovost nosnic.


Školní statek Pomněnice (velkochov prasat)
Použití biokatalyzátoru ALPHA mělo za následek lepší využití (konverzi) krmné dávky (snížení spotřeby krmiv o 15 %), zvýšení denních přírůstků váhy o 18 % a téměř úplnou eliminaci mortality či nemocnosti prasat.Technologie, Produkty

zalozka

Biotechnologie ALPHA MICROX
Biokatalyzační roztok ALPHA - biotechnologie Eco Safe
Malé čistírny odpadních vod ALPHA 500 - 7000
Sanace metodou "in-situ"
Sanace metodou "on-situ"

Biotechnologie ALPHA MICROX

Při realizaci ekologických projektů využívá firma AlphaBio EcoService, s.r.o. jako jeden y účinných nástrojů špičkové biologické materiály ALPHA, biotechnologie ALPHA MICROX vyvinuté a vyráběné americkou firmou Alpha Environmental, Inc. a Eco Safe vyvinuté irskou firmou Bio-Industries, Ltd.. Tyto biotechnologie jsou s úspěchem využívány od roku 1985 při řešení různých ekologických zátěží a havárií v řadě zemí světa. ALPHA MICROX je na seznamu strategických technologií pro řešení ekologických katastrof celostátního významu vedeném americkým úřadem pro životní prostředí (U.S.EPA).

Používání biologických materiálů ALPHA, biotechnologií ALPHA MICROX a Eco Safe v České republice bylo schváleno Státním zdravotním ústavem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Podmínky využití biotechnologií
Biotechnologie můžeme s úspěchem využívat při řešení těch ekologických zátěží, kde kontaminované prostředí není toxické pro základní článek procesu sanace - mikroorganismy. Rozhodování o vhodnosti použití biotechnologií a o volbě vhodných technologických postupů může být odpovědné pouze tehdy, pokud je předem stanovena ověřovacími testy toxicita a biodegradovatelnost kontaminantů. Následně je možné stanovit limity sanačních prací a garance. V průběhu realizačních prací je pak nutné zajistit potřebné monitorování a stálou optimalizaci podmínek a provozních režimů pro nepřerušovaný průběh sanace.

Výhody využívání biotechnologií
- kompatibilita s dalšími ekologickými technologiemi, možnost vytváření optimálních kombinací k
  rychlejšímu dosažení cílových efektů
- šetrnost k ostatním složkám životního prostředí
- snadná a rychlá aplikace
- technická a ekonomická výhodnost pro zákazníka
- široké spektrum použití
- účinný biochemický rozklad toxických organických látek na látky pro životní prostředí nezávadné

Biokatalyzační roztok ALPHA

Biokatalyzační roztok ALPHA je hygienicky a zdravotně nezávadný produkt, který má biostimulační vliv a pozitivně ovlivňuje činnost nepatogenních mikroorganismů v přírodním prostředí. Jde o vodný roztok. který vzniká fermentací biokatalyzačního substrátu (výrobce Alpha Evironmental, Inc., Austin, Texas, USA) v pitné vodě za stanovených technologických podmínek. Firma AlphaBio EcoService, s.r.o. využívá tento produkt na základě licenční smlouvy s Alpha Environmental, Inc.. Biokotalyzační substrát i roztok byl testován SZÚ Praha a na základě těchto testů vydalo MZ ČR pod zn. HEM-343. 3-11.4.91 z 11.4.1991 své stanovisko k hygienické nezávadnosti biologických materiálů ALPHA. Biokatalyzační roztok ALPHA byl jako součást biotechnologie Alpha Bio Farm rovněž testován Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů v Brně s kladným stanoviskem pro použití ve stájích výkrmu prasat.

Malé čistírny odpadních vod ALPHA 500 - 7000

Firma AlphaBio EcoService, s.r.o. ve spolupráci s dalšími českými a slovenskými odborníky a firmami vypracovala typové řešení mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro obce 500 až 7000 EO. Tento typ ČOV je vhodný i pro čištění průmyslových odpadních vod. ČOV lze modifikovat i pro menší počet připojených EO.

Mechanicko-biologické čistírny odpadních vod ALPHA s použitím biotechnologie ALPHA MICROX umožňují při úplné aktivaci (dle ČSN 736707) zabezpečit čištění splaškových odpadních vod s účinností na BSK5 min. 95 % a na NL min. 90 %.

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV (pro čištění komunálních splašků):
BSK5 < 15 mg/l
NL < 25 mg/l
N-NH4 < 5 mg/l
P(celk) < 5 mg/l
NEL < 0,5 mg/l

ČOV je kromě biotechnologie ALPHA MICROX, při jejíž aplikaci bylo možné navrhnout rozměrově malou ČOV s vysokou účinností a menšími nároky na oxygenační kapacitu provzdušňovacích zařízení (cca o 35 %) a následně i nižší spotřebu elektrické energie, dále vybavena následujícími technickými zařízeními: lapačem písku a jemnými strojně stíranými automatickými česlemi, plošným jedmnobublinným provzdušňováním, dvěma sondami kyslíku a měřícím zařízením, zařízením pro automatizovaný chod řízení s měřením a regulací počítačovou jednotkou.

Popis činnosti ČOV
Odpadní vody přiváděné na ČOV jsou přes čerpací stanici vedeny do lapače písku a následně přes jemná strojně stíraná česla a nátokový žlab do biologické části ČOV. Pro případ výpadku strojně stíraných česel jsou na ČOV navržena i ruční česla. Nátok je regulován ručními stavítky. Do biologické části, která se skládá ze dvou nádrží střídavě pracujících jako aktivační a sedimentační, přitékají mechanicky předčištěné odpadní vody žlabem, který je s oběma nádržemi propojen spojovacím potrubím. Odpadní voda natéká vždy do nádrže, která v daném čase pracuje jako aktivační.

Obě nádrže jsou osazeny provzdušňovacími segmenty, které zabezpečují jemnobublinné plošné provzdušňování. Obě nádrže jsou propojeny spojovacím potrubím, které slouží k přesunu aktivované směsi mezi nádržemi.

Po cca 5 - 7 hodinách si obě nádrže vymění funkci, tj. aktivační se stane sedimentační a naopak. Časová změna funkce nádrží se stanoví v průběhu zpracování ČOV. Mezi těmito cykly je doba 15 - 20 minut, kdy se neprovzdušňuje. V tomto mezidobí se odpadní vody čistí pouze sorbcí organického znečištění na vločky aktivovaného kalu. Průchodem přes kalový mrak, kde dochází k sorbci organického znečištění a denitrifikaci dusičnanů, dochází k značnému odbourávání dusíku. Odsazená vyčištěná voda odtéká měrným žlabem přes měrný objekt, osazený ultrazvukovým měřícím zařízením, do recipientu.

Provoz čistírny lze s výhodou upravit i přerušovaně, jako Sequencing Batch Reactors (SBR) podle průběhu průtoků z připojené obce či potravinářské malovýroby. Zvolený proces (SBR nebo přepínání) a interval přepínání funkcí nádrží (dle výsledku zapracování ČOV) je řízen automaticky počítačovou jednotkou. Obdobně automaticky, v závislosti na koncentraci rozpuštěného kyslíku, měřeného pomocí kyslíkových sond, je řízena i dodávka kyslíku do nádrže, která v daném okamžiku funguje jako aktivační. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je zpracován na kalolisu s eventuální dodatečnou stabilizací vápnem (vázání fosforu). Doporučujeme tento kal využít v zemědělství, resp. pro výrobu kompostů. Všechny objekty ČOV (včetně provozní místnosti a soc. zařízení mimo příp. provizorních kalových polí) jsou situovány v provozním objektu (hale), který je součástí celkové dodávky ČOV.

Termín dodávky: do jednoho roku od podepsání smlouvy o dodávce ČOV
Termín zapracování a odzkoušení ČOV:
2-3 měsíce od dokončení stavby + 1 rok zkuš. provoz
Cena dodávky v uvedeném rozsahu na klíč:

cena dodávky: 3,6 - 14 mil. Kč (dle velikosti ČOV)
cena projektu: 100 - 350 tis. Kč (dle velikosti ČOV)
Roční spotřeba elektrické energie:
30.000 - 100.000 kWh (dle přivedeného znečištění)

Výhody malé čistírny odpadních vod ALPHA 500 - 7000

 • malý obestavěný prostor a tím i nízký místní nárok na zábor pozemků
 • všechny objekty ČOV jsou umístěny v krytém objektu
 • automatizovaný proces čištění a nízké nároky na obsluhu
 • nízká spotřeba el. energie a nízké provozní náklady
 • stabilita čistícího procesu biotechnologií ALPHA MICROX
 • odolnost vůči nárazovému zatížení
 • nízké investiční náklady
 • servis a odborný dozor provozu ČOV pracovníky ABES, s.r.o. po celou dobu provozu ČOV
 • vysoká spolehlivost použité technologie
 • eliminace zápachu v čistírenském procesu

  Po dohodě s investorem je firma AlphaBio EcoService, s.r.o. schopna zajistit dodávku ČOV tzv. "na klíč" včetně projektu.

  Sanace metodou "in-situ"

  Bioremediační metody umožňuje účinnou sanaci kontaminovaných podzemních vod, horninového prostředí a sedimentů a vody rybníků, bazénů apod.. Metoda umožňuje účinný biochemický rozklad širokého spektra kontaminantů, např.: ropných produktů, benzenu, etylbenzenu, toluenu, xylenu, styrenu, PAU, tenzidů, živočišných a rostlinných tuků.

  Výhodou bioremediačních sanačních metod je výrazné zkrácení doby sanace kontaminovaného prostředí a snížení ceny sanačních prací.

  Sanace metodou "on-site"

  Při sanaci metodou "on-site" je znečištěná zemina vybagrována, převezena a zpracována na speciálně upravené dekontaminační ploše.  Služby


  Čištění odpadních vod
  Geologie a hydrogeologie
  Zneškodňování odpadů
  Revitalizace
  Čistění průmyslových vzdušin
  Zemědělství